Sławice, dnia 26.07.2016r.

Poseł na Sejm RP
Patryk Jaki

Zwracamy się do Pana z apelem, aby Pan natychmiast przestał obrażać środowiska wiejskie objęte planem “Duże Opole”, a także zaprzestał wprowadzania w błąd opinii publicznej kłamliwymi stwierdzeniami dotyczącymi ww. procesu.

W ostatnim czasie wielokrotnie wypowiadał się Pan na temat procesu powiększania Opola zwanego roboczo „Planem Wiśniewskiego”. Podczas wywiadu udzielonego Radiu Opole powiedział Pan min.:

„…jeśli ktoś łamał samorządność i demokrację, to robiła to mniejszość niemiecka, która – organizując konsultacje – zrobiła z tego kabaret, chodząc po domach, ale tylko tych, których chcieli – pomijając domy, w których mieszkają zwolennicy większego Opola. Jeśli by chcieli uczciwie zapytać mieszkańców, czy chcą być przyłączeni do Opola – zorganizowaliby referendum, nad którym czuwałoby PKW, a głosy byłyby oddawane w sposób tajny. Ale wie Pan, dlaczego nie zrobili tego uczciwie? Bo wiedzą, że wyniki byłyby inne. Dlatego łamali samorządność i demokrację i manipulowali…”

[…] w mojej ocenie te konsultacje zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa, dlatego osoby mówiące cokolwiek o demokracji powinny najpierw spojrzeć na własne podwórko i sposób przeprowadzenia tych konsultacji […]”

Konsultacje w Sołectwie Sławice zostały przeprowadzone na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 ze zm.). Przeprowadzono je na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa, a nie tak jak Pan wielokrotnie mówił na wniosek Mniejszości Niemieckiej. W naszej miejscowości konsultacje zostały przeprowadzone przez zespół w skład, którego weszli przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz sołtys. Konsultacje przeprowadzono w każdym domu, a nie tak jak Pan wielokrotnie podkreślał w wywiadach, wyłącznie w domach, które były przeciwko przyłączeniu. Wypełniający ankietę robił to samodzielnie w sposób dla siebie komfortowy, a następnie również samodzielnie wrzucał ją do urny, która była zaplombowana. Stan plomb został sprawdzony przez Komisję Gminną zanim zostały z niej wyjęte wszystkie ankiety konsultacyjne. Nie jest więc prawdą przytoczone przez Pana stwierdzenie. Jeżeli jednak ma Pan informacje o nieprawidłowościach powinien Pan operować konkretami, a nie wprowadzać w błąd opinii publicznej.

W wypowiedziach dotyczących eskalacji konfliktu również mijał się Pan z prawdą. Po stwierdzeniu dziennikarza Radia Opole, że protestowali nie tylko członkowie i sympatycy Mniejszości Niemieckiej, ale sporo mieszkańców gmin bez podwójnego obywatelstwa, powiedział Pan: „…nie wierzę w to. Polacy nie zakłócaliby jednego z najważniejszych w kraju świąt narodowych tj. 3 maja. Co było największą hańbą całego sporu. Przekroczeniem wszelkich granic. Tak samo jak włamanie się na terytorium elektrowni i rzucanie kamieniami. Kto, jak nie ci ludzie, odpowiadają za eskalację konfliktu? Ponadto politycy i działacze mniejszości niemieckiej nie pomagali w łagodzeniu sporu, a wręcz go podsycali, strasząc mieszkańców, że będą likwidowane szkoły, remizy, świetlice, że wzrośnie bezrobocie. To było oczywiście nieprawdą…”. Prosimy o podanie kto i kiedy zakłócał święto 3-maja, kto rzucał kamieniami na terenie Elektrowni? Czy ludzie protestujący w sprawie zmiany granic poszerzenia Opola są w jakikolwiek sposób oznaczeni, że przypisuje im Pan przynależność do Mniejszości Niemieckiej?

Panie Pośle dobrze Pan wie, że temat Większego Opola wzbudza ogromne emocje. Na Zebraniu w Sławicach, które odbyło się w grudniu 2015 r. mieszkańcy po głosowaniu „za lub przeciw przyłączeniu” zobligowali sołtysa i Radę Sołecką do wyraźnego przekazania swojego sprzeciwu wobec faktu, że Rada Miasta Opola ogranicza nasze konstytucyjne prawo do wolności tłumacząc to koniecznością rozwoju miasta. Podkreślamy jeszcze raz, mieszkańcy. My mieszkańcy nie jesteśmy przez nikogo sterowani, nie chronimy swoich ciemnych interesów, a jedynie wyrażamy sprzeciw wobec ograniczenia naszych praw konstytucyjnych. Art. 31 Konstytucji RP podaje, iż: „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych […]. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne […].

Panie Pośle jakaż to konieczność nakazuje powiększenie Opola? Jakaż jest ta uzasadniona konieczność, która zabiera nam nasze konstytucyjne prawo do samostanowienia? 

Na koniec przytoczymy jeszcze jedną Pana wypowiedź „[…] Musimy zmierzyć się z prawdą i powiedzieć wprost – nie ma województwa opolskiego bez silnego Opola. To moja mała Ojczyzna i będę o nią walczył nawet jeśli będą we mnie rzucać kamieniami”. W tej wypowiedzi broni Pan swojego zdania w taki sam sposób w jaki i my to robimy. Niech się Pan nie obawia. Nikt nie będzie Pana za to obrzucał kamieniami (choćby z tego względu, że podczas żadnej naszej demonstracji sytuacja taka nie miała miejsca). I odpowiem tak samo. To nasza Mała Ojczyzna i będziemy o nią walczyć choćby w nas rzucali kamieniami.